J13011-K調整式充填バルブ

J13011-K Adjustable Fill Valve
J13011-K Adjustable Fill Valve 1.コアを停止
J13011-K Adjustable Fill Valve 補充調整
簡単な水位調整。
圧力タイプのデザイン、積極的にシャットオフ、および抗サイフォン。
5.ストッパーでバルブ本体をしっかりと固定します。
6.内側の排水ガードにより、不純物がバルブから排除され、清掃が簡単です。
8 " - 12" J13011 BK0 J13011 CK0 J13011 ATK0 J13011 BTK0
11 " - 17" J13011 BK1 J13011 CK1 J13011 ATK1 J13011 BTK1